Attendance List      teamK-1    home

AGE FIRST NAME  LAST NAME     SNUM MON TUE WED THU FRI SAT SUN BIRTHDAY
--- ------------ ------------------ ---- ----------------------------- --------
OB達です。
 21 Kazushi   Sho          3 |___|___|___|___|___|___|___| 10/25/80
 22 Shunsuke   Hato         6 |___|___|___|___|___|___|___| 01/29/80
 21 Toshihiro  Tachibana       2 |___|___|___|___|___|___|___| 07/12/81
 21 Yoshio    Yamamoto       4 |___|___|___|___|___|___|___| 02/26/81
 22 Yuji     kinugasa       1 |___|___|___|___|___|___|___| 04/13/80
 22 Satoshi   Yuchi         5 |___|___|___|___|___|___|___| 10/02/79
 20 Katsuhiro  Murakami       11 |___|___|___|___|___|___|___| 04/29/82
 19 Iwai     Toshiaki       14 |___|___|___|___|___|___|___| 07/16/83
 22 Shinpei   Aota

'02 TEAM K-1
AGE                 SNUM MON TUE WED THU FRI SAT SUN BIRTHDAY
 15 Hiroki    Fujishima      19 |___|___|___|___|___|___|___| 03/07/87
 14 Ai      Ichiba        15 |___|___|___|___|___|___|___| 05/04/88
 14 Ikuko    Kishimoto      16 |___|___|___|___|___|___|___| 08/22/87
 18 Ai      Kobayashi       7 |___|___|___|___|___|___|___| 04/21/84
 14 Yusuke    Kobayashi      13 |___|___|___|___|___|___|___| 09/14/87
 17 Mitsuka   Tsukamoto      10 |___|___|___|___|___|___|___| 06/27/85
 15 Shiho    Yoshimura      12 |___|___|___|___|___|___|___| 03/19/87